ZiZai Vegetarian 自在齋 - Yishun

ZiZai Vegetarian 自在齋 - Yishun

Address: Blk 236 Yishun Ring Rd #01-1000, North Singapore, Singapore

Phone: +65-66403346