Yi Shou Vegetarian Stall - 777 Eating House

Yi Shou Vegetarian Stall - 777 Eating House

Address: 630 Yishun St 61, North Singapore, Singapore

Phone: +65-96196653