Jin Hong Vegetarian

Jin Hong Vegetarian

Address: 149 Rochor Rd, #B1-22 Fu Lu Shou Complex (at near Guan Yin temple), Central Singapore, Singapore

Phone: +65-91782554